Abnegate Synonymum


Abnegate Synonymum Sloveso formulár

  • vzdať.
Abnegate Synonymum Odkazy: vzdať,