Abnegate SynonymumAbnegate Synonymum Sloveso formulár

  • vzdať.

Abnegate Synonymum Odkazy: vzdať,