Celkom Antonymá


Celkom Antonymá Prídavné Meno formulár

  • čiastočná, časť, obmedzený, podmienené, kvalifikovaných, neúplné.

Celkom Antonymá Príslovky formulár

  • sotva, sotva sotva trochu, mierne, len.

Celkom Synonymum